cara menjadi peguam syarie terengganu

Cara Menjadi Peguam Syarie Terengganu

Di Malaysia, khususnya di Terengganu, Peguam Syarie memegang peranan kritikal dalam sistem perundangan Islam. Mereka adalah profesional yang mengurus kes-kes Syariah, termasuk perkahwinan, perceraian, dan harta pusaka, berpandukan hukum Islam.

Kehadiran mereka memastikan pelaksanaan keadilan yang adil dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, sekaligus meningkatkan pemahaman undang-undang Islam dalam masyarakat.

Sumbangan Peguam Syarie merangkumi bukan sahaja aspek perundangan, tetapi juga pendidikan dan pemerkasaan nilai-nilai Islam dalam sistem kehakiman di Malaysia.

Jika anda ingin tahu bagaimana menjadi seorang peguam syarie di Terengganu,silakan terus membaca. 

Syarat Menjadi Peguam Syarie Terengganu

Cara menjadi Peguam Syarie Terengganu menurut Kaedah-kaedah Peguam Syarie (Terengganu) 2015, seseorang itu mesti memenuhi syarat-syarat tertentu:

a. seorang yang beragama Islam

b. seorang warganegara Malaysia

c. berkelakuan baik

d. tidak pernah disabitkan atas kesalahan jenayah syariah atau sivil

e. tidak bankrap

f.

  • memiliki ijazah sarjana muda syariah dari institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau
  • seorang Peguambela dan Peguamcara dan mempunyai diploma atau ijazah dalam bidang undang-undang atau undang-undang syariah dari mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

g. telah lulus ujian bertulis atau temuduga atau kedua-duanya sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Panel Peguam Syarie Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)

Proses Permohonan

1) Borang permohonan untuk diterima masuk sebagai Peguam Syarie Terengganu hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa Panel Peguam Syarie Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)


2) Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan :
       (a) akuan berhubung kelakuan baik yang disokong oleh dua (2) orang pengadil yang mana hendaklah terdiri dari mereka yang berikut:
                 ( i ) Peguam Syarie; atau

                ( ii ) Peguambela atau Peguamcara yang berdaftar di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166];

               ( iii ) Ahli Dewan Undangan Negeri;

               ( iv ) Ahli Parlimen; atau

               ( v ) Pegawai Kerajaan dalam Kumpulan A;

      (b) akuan bersumpah tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sivil di Malaysia atau di luar Malaysia;
      (c) akuan bersumpah tidak pernah diisytiharkan bankrap atau didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di bawah seksyen 33(6)(a), (b), (c), (e), (f), (h), (k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];

(d) jika berkenaan, salinan Sijil Amalan Guaman di bawah Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166]; dan
     (e) salinan ijazah dan diploma.

Sijil Peguam Syarie Terengganu

Setiap orang yang diterima masuk menjadi Peguam Syarie Terengganu hendaklah memiliki Sijil Peguam Syarie yang akan ditauliahkan kepadanya oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) setelah dia menjelaskan fi yang ditetapkan.

Fi bagi setiap Sijil Peguam Syarie Terengganu ialah RM500.00.

Cabaran dan Peluang sebagai peguam syarie terengganu

Peguam Syarie di Terengganu menghadapi pelbagai cabaran dan peluang dalam kerjaya mereka. Cabaran utama termasuk menavigasi isu-isu kontemporari dalam undang-undang Syariah yang terus berkembang, seperti perubahan dalam perundangan keluarga Islam dan harta pusaka yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sensitif.

Walau bagaimanapun, terdapat peluang pekerjaan yang signifikan di sektor awam dan swasta seperti berkhidmat dalam firma guaman, penasihat undang-undang untuk syarikat atau organisasi Islam, hingga peluang akademik dan penyelidikan.

Kesimpulan

Cara menjadi Peguam Syarie Terengganu merupakan proses yang memerlukan pematuhan terhadap syarat kelayakan tertentu, melalui ujian dan temuduga, serta penyediaan dokumen dan sijil yang relevan.

Bagi calon yang berminat, penting untuk mempersiapkan diri dengan pendidikan yang relevan dan pengalaman yang mencukupi, serta memahami cabaran dan peluang yang terkandung dalam kerjaya ini.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan dan motivasi kepada individu yang ingin mengembangkan karier sebagai Peguam Syarie di Terengganu, dengan menyediakan informasi yang komprehensif tentang cara menjadi peguam syarie Terengganu merangkumi proses pendaftaran, syarat kelayakan serta potensi perkembangan profesional sebagai Peguam Syarie.